Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen ein optimal auf Ihre Interessen zugeschnittenes Besuchserlebnis bieten zu können. Diese Cookies ermöglichen es Computer zu identifizieren, nicht aber den Bezug zu einer Person herzustellen. Wenn Sie unsere Website in vollem Funktionsumfang nutzen möchten, akzeptieren Sie bitte die Cookies.

Akzeptieren Sie bitte die Cookies
Eladási, szállítási és fizetési feltételek

Eladási, szállítási és fizetési feltételek

1. Ajánlatok, rendelés vissza igazolás, szerződéskötés
1.1. Mindegyik ajánlat kötelezettség nélküli. Fenntartjuk termékeink mindenkori változtatásának, kiegészítésének vagy átruházásának jogát.
1.2. Szerződés írásbeli rendelés vissza igazolásunkkal jön létre, elegendő a faxon, e-mailen történő rendelés vissza igazolás is. A rendelés vissza igazolás tartalma egyben a szerződés tartalma, amennyiben az ügyfél annak hozzá történő beérkezése után azonnal nem emel kifogást. Egyébként
rendelés vissza igazolásunk és Általános eladási, szállítási és fizetési feltételeink elfogadottnak számítanak.
1.3. A rendelés vissza igazolás elküldése után a nekünk adott megbízást a szerződéses fél már nem változtathatja meg, vagy vonhatja vissza.
1.4 Jelen Eladási, szállítási és fizetési feltételek minden esetben elsőbbséget élveznek ügyfeleink esetleges beszerzési feltételeivel szemben.
1.5. Az árak telephelyi árak (EXW), csomagolás nélkül, szállítás nélkül, Általános forgalmi adó (Áfa) nélkül értendők.
1.6. A rendelés visszaigazolása és a szállítás közötti költségnövekedések megfelelő ár igazításra jogosítanak bennünket.
1.7. Ha rendelés után az ügyfélnek az egyik alkotóelemre nincs szüksége, akkor az ár levonása nem az alkotóelem ára szerint történik, hanem kalkulációs számításunk szerint.
1.8. Az általunk szerződéses partnereink felé adandó vagy adott nyilatkozatok az általunk ismert címre történő kézbesítéssel válnak hatályossá, éspedig akkor is, ha ez a kézbesítési cím megváltozott, és ezt azonnal nem közölték velünk.
1.9. A szerződés változásai és kiegészítései érvényességéhez társaságunk cégjegyzékben bejegyzett képviseletre jogosult személyeinek aláírása szükséges. Többi munkatársunk nincs felhatalmazva arra, hogy változtatásokban vagy mellék-megállapodásokban állapodjon meg.

2. Árak és fizetési feltételek
2.1. Azonnali fizetés számla beérkezése után, bármilyen levonás nélkül,
kompenzációs tilalom mellett.
2.2. Késedelmes fizetés esetén fenntartjuk a jogot, hogy a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot számítsunk fel. Csak olyan fizetést ismerünk el, amelyek a mindenkori, a számlában ismertetett fizetési helyre történtek. Bankátutalásnál a fizetés csak akkor számít teljesítettnek, ha a számla összegét számlánkra visszavonhatatlanul jóváírták.
2.3. Váltókat, csekkeket és utalványra szóló fizetést nem ismerünk el.
2.4. Elfogadvánnyal vagy ügyfélváltóval történő fizetés esetén az esedékes diszkontálási költségek az adóst terhelik.
2.5. A számla dátuma a fizetési határidőre vonatkozóan minden esetben, és akkor is mértékadó, ha a címzett rajtunk kívül álló okokból az árut később kapta meg.
2.6. A fizetési határidő túllépése vagy a megrendelőnél a fizetőképesség hiányának fellépése, illetve egyéb fontos okok feljogosítanak minket arra, hogy választásunk szerint visszalépjünk a szerződéstől, vagy valamennyi követelésünket a megegyezett fizetési határidőre való tekintet nélkül azonnali esedékességgel követeljük, anélkül, hogy mindez teljesítési vagy kártérítési igény alapja lenne velünk szemben.

3. Tulajdonjog fenntartása
3.1. Valamennyi áru teljes kifizetéséig, amibe a fizetésbe beszámítottváltó beváltása is beletartozik, az áruink tulajdonjoga nálunk marad. Tulajdonjogunk elidegenítés esetén a vevő által elért eredményre, feldolgozás esetén (részarányosan) a végső termékre száll át. A vevőnek viszonteladás esetén tájékoztatnia kell átvevőjét a meglévő tulajdonjog-fenntartásról.
3.2. A vevőnek haladéktalanul értesítenie kell minket, ha harmadik fél a tulajdonjog-fenntartás mellett szállított áruinkra igényt tart, vagy igényét ezeken alátámasztja. A felmerülő jogérvényesítési költségek a vevőt terhelik.

4. Csomagolás és feladás
4.1. A csomagolás a kereskedelemben szokásos módon a vevő költségére történik, és nem vesszük vissza. A csomagolás szokásos szállítóeszközöket feltéve történik.
4.2. A feladás telephelyünkről történik a megrendelő kockázatára, franco (címzett fizeti) szállítás mellett is.
4.3. Az eladó csak akkor köteles biztosítást kötni, ha és amennyiben ez írásban rögzítésre került.

5. Modellváltozások
5.1. Szerkezeti változtatások, tűrések és javítások jogát fenntartjuk.
5.2. Egyedi gyártásoknál, melyek minta, modell vagy rajz szerint készülnek, fenntartjuk a megrendelt darabszám 5%-a erejéig a több vagy kevesebb szállítás jogát.

6. Minőségi, mennyiségi kifogás
6.1. Azokat a hiányosságokat vagy sérüléseket, melyek rendes bemeneti ellenőrzéskor felismerhetőek, az áru beérkezése után azonnal meg kell kifogásolni, nem felismerhető hiányosságokat azok fellépése után azonnal meg kell kifogásolni. Minden garanciális igény megszűnik
azonban szállítás után 3 hónappal.
6.2. Darabszám vagy súlymennyiség esetén fennálló eltéréseket ezen kívül a vasútnál vagy a speditőr vállalatnál (fuvarozó) is meg kell reklamálni az áru beérkezésekor, és a különbözeteket igazolni kell. A
hiányosságokat mutató darabokat bérmentesen haladéktalanul vissza kell küldeni számunkra.

7. Garancia / Jótállás
7.1. Garanciát olyan módon teljesítünk, hogy olyan darabokat, melyek igazolhatóan hibás anyag vagy hiányos kivitelezés miatt 3 hónapon belül teljességgel használhatatlanná válnak, felszámítás nélkül
pótoljuk, ha a megreklamált darabokat szállítás után 4 hónapon belül visszaküldik.

8. Visszáru
8.1. Visszárut csak előzőleg beszerzett, írásos beleegyezés esetén, és a vásárlás helyére visszaszállított, sértetlen csomagolás, és állapot esetén veszünk át.
8.2. Egyedi gyártás esetén a megrendelt árut semmi esetre sem tudjuk visszavenni.

9. Szállítási késedelem és szállítási kötelezettségtől való mentesség
9.1. A szállításra, illetve a szállítási határidőkre vonatkozó kötelezettséget hatályon kívül helyezi valamennyi olyan rendkívüli, és rajtunk kívül álló körülmény, mely jelentős üzemzavart okozott vagy az áru elküldését lehetetlenné tette.
9.2. Már legyártott árut, ha a küldés lehetetlenné vált, a vevő számlájára és kockázatára tárolni tudjuk. Az árut ebben az esetben leszállítottként az ügyfél részére kiszámlázzuk.
9.3. Ha szállítási késedelembe esünk, akkor a vevőnek hozzá kell járulnia egy méltányos, legkevesebb 6 hetes határidő-hosszabbításhoz. A vevő akkor már nem jogosult a szerződéstől való visszalépésre, ha - akár az utólagos határidő kitűzése után - a megrendelt áru gyártását már megkezdtük.

10. Egy szállítmány jellemzői
10.1. Egy szállítmány jellemzőit nem lehet az egyes darabok jellemzői alapján megítélni.

11. Kártérítés, garancia korlátozása
11.1. Valamennyi igény, melyet garancia vagy felmerülő kártérítés címén érvényesítenek velünk szemben, az érintett tárgy nettó számlaértékének nagyságára korlátozódik.
11.2. Jogosultak vagyunk arra, hogy mindenféle garanciális igényt kiváltsunk cseredarabok készre-állításával. Árengedmény-igény nincs.
11.3. Szerelési költségek, felszerelési költségek, karbantartási költségek címéből eredő kártérítési követeléseket stb. semmi esetre sem ismerünk el, vagy fizetünk meg.
11.4. Az ügyfél akármilyen jogalapból származó, különösen késedelemből, a teljesítés lehetetlenségéből, pozitív követeléssértésből, szerződéskötéskor történő hibából, hiány következményeként eredő kárból, meg nem engedett tevékenységből eredő kártérítési igényei
kizártak, amennyiben részünkről nem szándékosságon vagy súlyos gondatlanságon alapulnak. Szándékosság vagy súlyos gondatlanság meglétét az ügyfélnek kell bizonyítania. Az általunk adott utasításokat (beépítési, karbantartási előírások, a termékek alkalmazási területének megadása stb.) feltétlenül be kell tartani. Az utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy a hivatali engedélyi feltételek figyelembe nem vétele esetén minden felelősségünk megszűnik.
11.5. Azokért a károkért, melyek szakszerűtlen kezelés vagy alkalmazás, túlzott igénybevétel vagy természetes kopás következményei, felelősséget nem vállalunk. Nem vállalunk továbbá felelősséget
gondatlanság miatt keletkező károkért, közvetett károkért vagy következményként bekövetkezett károkért.
11.6. A termékfelelősségi törvény értelmében termékhibából eredő dologi károkért felelősségünk valamennyi a termékünk előállításában és eladásában részt vevő vállalat számára, valamint valamennyi vevőnk számára, amennyiben ezek vállalatok, kizárt. Szerződéses partnereink,
amennyiben ezek vállalatok, vállalják azt a kötelezettséget, hogy ezt a mentesítő záradékot átvevőik számára kivetik, amennyiben ezek esetében ismételten vállalatokról van szó, és termékeink érintettek.

12. Teljesítés helye és bírói illetékesség
12.1. Valamennyi a szerződés tárgyával kapcsolatos követelés teljesítési helye Bécs, amennyiben az árut a bécsi üzemben veszik át, amennyiben az árut a Kemeteni üzemben veszik át, akkor Kemeten a
teljesítés helye.
12.2. Az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági Közösség területéről származó szerződéses partnerek, valamint olyan szerződéses partnerek esetében, melyek székhelye olyan országban van, mely Ausztriával végrehajtási egyezményt kötött, valamennyi a szerződés tárgyával összefüggő követelésre a bírói illetékesség kizárólagos székhelye Bécs.
12.3. Olyan szerződéses partnerek esetében, melyek olyan országból származnak, melyek nem tartoznak a 12.2 pont alá, a bírói illetékesség székhelye Bécs. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori országban a mindenkor illetékes bíróságnál a szerződés
tárgyával kapcsolatos követelésért pert indítson.
12.4. Jelen Eladási, szállítási és fizetési feltételekhez kiegészítésképpen kizárólag az osztrák jog alkalmazható. A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása kizárt.